Přijetí podmínek

  • Vítejte v CoinCentral. Přečtením a dalším používáním našich stránek souhlasíte („vy“ nebo „vaše“) s následujícími podmínkami použití („podmínky používání“) a s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Tyto webové stránky provozuje společnost CoinCentral, Inc. (dále jen „CoinCentral“, „my“, „nás“, „náš“), Irvine, Kalifornie. Tyto podmínky používání upravují a tvoří dohodu mezi vámi a námi týkající se vašeho používání velení nad všemi ostatními námi provozovanými weby, včetně webů věnovaných našim konferencím Consensus and Construct, veškerých námi provozovaných nebo schválených mobilních aplikací a dalších komunikačních nástrojů včetně e-mailu nebo jakéhokoli jiného způsobu doručování obsahu (souhrnně „CoinCentral Sites“).

Vyhrazujeme si právo kdykoli:

  • Změnit podmínky podmínek používání;
  • Změnit všechny nebo jakoukoli část stránek CoinCentral, včetně vyloučení nebo ukončení jakéhokoli obsahu nebo funkce stránek CoinCentral; nebo
  • Změnit další podmínky pro používání stránek CoinCentral, včetně poplatků nebo jiných změn pro výzkum (s přiměřeným oznámením, podle našeho výhradního uvážení).

Veškeré změny, které provedeme v podmínkách používání, budou účinné okamžitě po zveřejnění upravených podmínek v používání na CoinCentral.com.

Obsah na stránkách CoinCentral

Veškeré informace a další obsah zobrazovaný, přenášený nebo používaný v souvislosti s webovými stránkami CoinCentral, včetně například reklamy, adresářů, průvodců, článků, názorů, recenzí, textu, fotografií, obrázků, ilustrací, zvukových klipů, videa , html, zdrojový a objektový kód, software, data, výběr a uspořádání výše uvedeného a „vzhled a chování“ webů CoinCentral (souhrnně „obsah“) jsou chráněny příslušnými autorskými právy a jinými vlastnickými právy (včetně práva duševního vlastnictví) a jsou duševním vlastnictvím společnosti CoinCentral a jejích přidružených společností, poskytovatelů licencí a dodavatelů. CoinCentral aktivně chrání svá práva k obsahu v plném rozsahu zákona.

Obsah můžete používat online a výhradně pro své osobní nekomerční použití a můžete si stáhnout nebo vytisknout jednu kopii jakékoli části Obsahu pro své osobní nekomerční použití, pokud neodstraníte žádnou ochrannou známku, autorská práva nebo jiné upozornění obsažené v takovém Obsahu. Nesmíte například znovu publikovat Obsah na žádném internetovém, intranetovém nebo extranetovém webu nebo začlenit Obsah do jakékoli databáze, kompilace, archivu nebo mezipaměti nebo ukládat Obsah v elektronické podobě na svém počítači nebo mobilním zařízení, pokud to CoinCentral výslovně nepovolí . Nesmíte distribuovat žádný z Obsahů ostatním, ať už za úplatu nebo za jinou protihodnotu či nikoli, a nesmíte upravovat, kopírovat, rámovat, reprodukovat, prodávat, publikovat, přenášet, zobrazovat nebo jinak používat jakoukoli část Obsahu, kromě případů, kdy povoleno ToU nebo zajištěním předchozího písemného souhlasu CoinCentral.

Obsah zahrnuje logotypy, ochranné známky a servisní značky (společně „značky“) vlastněné společností CoinCentral a značky vlastněné jinými poskytovateli informací a třetími stranami. Například „CoinCentral“ je registrovaná ochranná známka společnosti CoinCentral, Inc. Žádné značky nesmí být používány žádným způsobem, pokud nejsou předem schváleny, písemně společností CoinCentral.

Žádosti o použití Obsahu k jinému účelu, než je povoleno v Podmínkách používání, by měly být zasílány [chráněno e-mailem]

Stížnosti na porušení předpisů

CoinCentral respektuje duševní vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, nebo víte o jakémkoli materiálu porušujícím autorská práva, který na web umístí jakákoli třetí strana, obraťte se prosím na našeho určeného agenta pro autorská práva písemně e-mailem na [chráněno e-mailem], a poskytněte následující informace, jak to vyžaduje zákon o omezení autorských práv porušující autorská práva Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Oddíl 512 (c) (3):

  • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno;
  • Identifikace díla chráněného autorskými právy, které bylo údajně porušeno;
  • Identifikaci materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje autorská práva nebo který je předmětem protiprávního jednání a který má být odstraněn nebo k němuž má být deaktivován přístup, a informace přiměřeně dostatečné k nalezení materiálu;
  • Informace dostatečné k tomu, abychom mohli kontaktovat stěžující si stranu, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
  • Prohlášení, že žalující strana má v dobré víře přesvědčení, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem; a
  • Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy, že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výlučného práva, které je údajně porušeno.

Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

Informace, produkty a služby na webech CoinCentral jsou poskytovány striktně „tak, jak jsou“, „kde jsou“ a „kde jsou k dispozici“. CoinCentral neposkytuje žádné záruky (výslovné ani předpokládané), pokud jde o informace poskytované na jakémkoli webu CoinCentral a / nebo o vašem používání jakýchkoli stránek CoinCentral obecně nebo pro konkrétní účel. CoinCentral se výslovně zříká jakýchkoli implikovaných záruk, mimo jiné záruk titulu, neporušení, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. CoinCentral nenese odpovědnost za žádné ztráty ani škody, které by mohly vyplynout z odposlechu jakýchkoli informací, které vám byly poskytnuty prostřednictvím stránek CoinCentral nebo kterékoli z nich, třetími stranami. Přestože informace poskytované na tomto webu jsou získávány nebo kompilovány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, CoinCentral nemůže a nezaručuje přesnost, platnost, včasnost nebo úplnost jakýchkoli informací nebo údajů, které vám byly poskytnuty za jakýmkoli konkrétním účelem. Ani CoinCentral, ani žádná z jejích přidružených společností, ředitelů, vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, ani poskytovatelé obsahu, softwaru a / nebo technologií třetích stran (souhrnně „strany CoinCentral“) nebudou odpovědní ani nebudou mít jakoukoli odpovědnost za jakýkoli druh ztráta nebo poškození, které vám vzniknou v případě jakéhokoli selhání nebo přerušení jakéhokoli webu CoinCentral, nebo v důsledku jednání nebo opomenutí jakékoli jiné strany podílející se na zpřístupnění jakéhokoli webu CoinCentral, údajů v něm obsažených nebo produktů nebo služeb nabízených tímto vy nebo z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s vaším přístupem, nemožností přístupu nebo použitím jakéhokoli webu CoinCentral nebo materiálů v něm obsažených, ať už okolnosti, které vedly k takové příčině, mohly nebo nemohly být pod kontrolou CoinCentral nebo jakéhokoli jiného prodejce poskytující software nebo služby.

Společnost CoinCentral ani žádná ze stran CoinCentral vám v žádném případě neodpovídá, ať už ve smlouvě nebo v deliktu, za jakékoli přímé, zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu, i když CoinCentral nebo jakákoli jiná taková strana byli poučeni o možnosti této situace. Toto omezení odpovědnosti zahrnuje mimo jiné přenos jakýchkoli virů, které mohou infikovat zařízení uživatele, selhání mechanického nebo elektronického zařízení nebo komunikačních linek, telefon nebo jiné problémy s propojením (např. Nemáte přístup k poskytovateli internetových služeb) , neoprávněný přístup, krádež, chyby obsluhy, stávky nebo jiné problémy s prací nebo vyšší moc. CoinCentral nemůže a nezaručuje nepřetržitý, nepřerušovaný ani zabezpečený přístup k žádným webům CoinCentral.

Zřeknutí se odpovědnosti

Názory všech autorů jsou jejich vlastní a v žádném případě nepředstavují finanční poradenství. Nic zveřejněné společností CoinCentral nepředstavuje investiční doporučení, ani by se nemělo spoléhat na data nebo obsah zveřejněný společností CoinCentral pro jakékoli investiční aktivity.

CoinCentral důrazně doporučuje, abyste před jakýmkoli finančním rozhodnutím provedli svůj vlastní nezávislý průzkum a / nebo si promluvili s kvalifikovaným investičním profesionálem.

Odkazy na jiné stránky

Určité odkazy na našem webu, včetně hypertextových odkazů, vás přenesou na externí webové stránky. Tyto údaje jsou poskytovány pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení nebo schválení odkazované stránky, jejího provozovatele nebo jejího obsahu společností CoinCentral. Každý z těchto webů má své vlastní „Podmínky.“ Nejsme zodpovědní za obsah jakékoli webové stránky mimo CoinCentral Sites. Nemonitorujeme a nepřijímáme žádnou povinnost monitorovat obsah žádných takových webových stránek třetích stran.

Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Jsou široce používány k tomu, aby fungovaly webové stránky nebo fungovaly efektivněji, a také aby poskytovaly informace vlastníkům stránek.

Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a ke zlepšování našich stránek. Soubory cookie shromažďují informace v anonymní podobě, včetně počtu návštěvníků webu, odkud návštěvníci na web přišli a stránek, které navštívili.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s tím, že můžeme do vašeho zařízení umístit tyto typy souborů cookie.

VOLBA ZÁKONU

ToU a smlouva vytvořená tímto („Smlouva“) se budou řídit, vykládat a vymáhat v souladu s právními předpisy státu Kalifornie bez ohledu na kolizi právních předpisů. Není-li vámi a námi písemně dohodnuto jinak, veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo související s touto dohodou nebo její porušení budou s konečnou platností vyřešeny rozhodčím řízením, které bude spravovat Americká arbitrážní asociace podle jejích pravidel pro obchodní arbitráž nebo takový rozhodčí orgán podle potřeby na základě zákona, pravidla nebo nařízení a rozhodnutí o nálezu vydaném rozhodcem lze učinit u kteréhokoli soudu s příslušností. Arbitráž bude vedena v anglickém jazyce před jediným arbitrem ve městě Irvine v Kalifornii. Takové rozhodčí řízení musí být zahájeno do jednoho (1) roku od vzniku nároku nebo důvodu žaloby. Pokud bude jakékoli ustanovení této dohody nebo jeho část z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení vynucováno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby bylo dosaženo záměru této dohody, a zbývající část této dohody zůstane v plné platnosti a účinek. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi námi a vámi, pokud jde o stránky CoinCentral, a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci, dohody a porozumění mezi námi a vámi, pokud jde o předmět této smlouvy. Tištěná verze této dohody je přípustná v soudních nebo správních řízeních.

Kontakt

[chráněno e-mailem]

Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me